REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.4SZPAKI.PL

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest właściciel marki Mydlarnia Cztery Szpaki – firma 4szpaki sp. z o.o sp. k., ul. Króla Zygmunta Augusta 26, 15-136 Białystok, NIP: 9662135465, REGON: 385058923, KRS: 0000818491, zwana dalej “Organizatorem”.

2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Programie.

1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnie korzystających z naszych usług.

2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.

3. Uczestnik przystępuje do programu poprzez założenie konta użytkownika na stronie internetowej https://www.4szpaki.pl

4. Do założenia konta potrzebny jest adres e-mail Uczestnika. Po założeniu konta użytkownika Uczestnik zbiera punkty, których może użyć do dokonania płatności podczas zakupów na stronie https://www.4szpaki.pl.
Wartość 1 punktu = 1 pln (Polski Złoty).

5. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, spełniające warunki określone w Regulaminie.

6. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.

7. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Zbieranie i ważność punktów

1. Za każde wydane w sklepie https://www.4szpaki.pl 10 pln (10 Polskich Złotych) Uczestnikowi przysługuje 1 punkt lojalnościowy o wartości 1 pln (1 Polski Złoty)

2. Punkty są dodawane po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.

3. Punktów zebranych w Programie Lojalnościowym można używać podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie https://www.4szpaki.pl.

4. Uczestnik, w każdym momencie trwania Programu Lojalnościowego, może sprawdzić stan zgromadzonych punktów w zakładce moje konto, na stronie internetowej https://www.4szpaki.pl, po uprzednim zalogowaniu się.

5. Po dokonaniu transakcji na stronie https://www.4szpaki.pl użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o ilości zebranych punktów

6. Punkty naliczone po dokonaniu transakcji są ważne przez 365 dni.

7. Dodatkowe formy zbierania punktów:

Napisanie opinii o produkcie na stronie https://www.4szpaki.pl o zakupionym przez siebie produkcie znajdującym się w naszej ofercie

3 punkty

Założenie konta użytkownika na stronie https://www.4szpaki.pl

10 punktów

 

8. Maksymalna liczba opinii, za którą można otrzymać punkty: 5.

9. Punkty są przyznawane tylko za pierwszą opinię o danym produkcie. Oznacza to, że maksymalną liczbę 15 punktów można otrzymać za opinie do 5 różnych produktów. 

§ 4. Używanie zebranych punktów

1. Punktów zebranych w Programie Lojalnościowym można używać podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie https://www.4szpaki.pl

2. Zebranych punktów można użyć przy zakupach na stronie https://www.4szpaki.pl bez minimalnej kwoty zamówienia.

3. Za pomocą punktów można obniżyć wartość zamówienia. Za każdy punkt wykorzystany przy realizacji zamówienia kwota zamówienia obniża się o 1zł

§ 5 Postępowanie reklamacyjne.

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Lojalnościowym należy składać na adres e-mail: [email protected]
lub na adres pocztowy:
4szpaki sp. z o.o., Dział Marketingu, ul. Króla Zygmunta Augusta 26, 15-136 Białystok.

3. Organizator rozpatruje reklamacje tak szybko, jak będzie to możliwe. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Lojalnościowego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Administratorem Danych Osobowych jest 4szpaki sp. z o.o. sp. k..

2. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania newslettera lub informacji marketingowych po wyrażeniu zgody na stronie https://4szpaki.pl/newsletter.

3. Uczestnik wyraża zgodę na dodanie adresu e-mail użytego podczas tworzenia konta na stronie https://www.4szpaki.pl do bazy adresów newslettera Mydlarni Cztery Szpaki

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej www.4szpaki.pl oraz w siedzibie Organizatora

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Białystok, 19.10.2022