4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę opracowania projektów graficznych stron internetowych z internacjonalizacją firmy na rynki Czech, Litwy i Słowacji w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy 4 Szpaki Sp. z o.o. Sp. k. na rynki Czech, Litwy i Słowacji” POPW.01.02.00-20-0072/21 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach zamieszczonych poniżej oraz złożenie oferty w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r. do godziny 15:00. Decyduje data wpływu.

Zapytanie ofertowe nr 10/2022 z załącznikami

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


 

Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na dostarczeniu oraz wdrożeniu systemu do zarządzania produkcją i planowania produkcji

4szpaki sp. z o.o. sp. k. ogłasza postępowanie na realizację usługi polegającej na dostarczeniu oraz wdrożeniu systemu do zarządzania produkcją i planowania produkcji dla Mydlarni Cztery Szpaki w związku z projektem pt. „Wdrożenie innowacji produktowych i procesowych w oparciu o B+R w 4Szpaki Sp. z o.o. Sp. k.” dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wpieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach oraz złożenie oferty w terminie do dnia 27.04.2023 r. do biura Zamawiającego na adres: 4Szpaki sp. z o.o. sp .k., ul. Króla Zygmunta Augusta 26, 15-136 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: [email protected]. W przypadku ofert przesłanych e-mailem decyduje data wpływu wiadomości.

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie


 

4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę opracowania dokumentacji związanej z internacjonalizacją firmy na rynki Czech, Litwy i Słowacji w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy 4 Szpaki Sp. z o.o. Sp. k. na rynki Czech, Litwy i Słowacji” POPW.01.02.00-20-0072/21 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach zamieszczonych poniżej oraz złożenie oferty w terminie do dnia 07.04.2023 r. do godziny 15:00. Decyduje data wpływu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu biznesowego języka angielskiego dla 3 osób w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy 4 Szpaki Sp. z o.o. Sp. k. na rynki Czech, Litwy i Słowacji” POPW.01.02.00-20-0072/21 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach zamieszczonych poniżej oraz złożenie oferty w terminie do dnia 08.02.2023 r. do godziny 15:00. Decyduje data wpływu.

Załączniki:


Wyniki postępowania nr 1/2022/RPO - Usługi graficzne - projekt wzorniczy opakowań

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2022/RPO z dnia 21.10.2022 r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 28.10.2022 r. wpłynęły 2 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: ŁADNIE Przemysław Sokołowski, ul. Konopnickiej 12A/25, 15-215 Białystok


Zapytanie ofertowe nr 1/2022/RPO - Usługi graficzne - projekt wzorniczy opakowań

4szpaki sp. z o.o. sp. k. ogłasza postępowanie nr 1/2022/RPO o udzielenie zamówienia na realizację usługi projektów graficznych polegającej na opracowaniu i wykonaniu projektów wzorniczych opakowań dla czterech produktów i procesowych w oparciu o B+R w 4Szpaki Sp. z o.o. Sp. k. (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu).

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach oraz złożenie oferty w terminie do dnia 28.10.2022 r. do biura Zamawiającego na adres: 4Szpaki sp. z o.o. sp .k., ul. Króla Zygmunta Augusta 26, 15-136 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: [email protected]. W przypadku ofert przesłanych e-mailem decyduje data wpływu wiadomości.


4Szpaki sp. z o.o. sp. k. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem Certyfikatu GMP w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy 4 Szpaki Sp. z o.o. Sp. k. na rynki Czech, Litwy i Słowacji” POPW.01.02.00-20-0072/21 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach zamieszczonych poniżej oraz złożenie oferty w terminie do dnia 22.06.2022 r. do godziny 12:00. Decyduje data wpływu.

Załączniki

4szpaki sp. z o.o. sp. k. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności 4szpaki sp. z o.o. sp. k. (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach oraz złożenie oferty w terminie do dnia 20.05.2022 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu.

Załączniki

4szpaki sp. z o.o. sp. k. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności 4szpaki sp. z o.o. sp. k. (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach oraz złożenie oferty w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu.

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 3/1.3/2021

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH wraz z OPROGRAMOWANIEM (wartości niematerialne i prawne) - mieszalnik homogenizujący o pojemności roboczej 100 l - 1 sztuka i mieszalnik zadaniowy o pojemności roboczej 100 l - 1 sztuka do produkcji kosmetyków - kremy do twarzy.

W związku z realizacją projektu nr WND-RPPD.01.03.00-20-0362/20 “Dywersyfikacja oferty firmy 4 Szpaki poprzez wdrożenie nowego innowacyjnego produktu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, 4Szpaki sp. z o.o. sp.k. zaprasza do udziału w postępowaniu na ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH wraz z OPROGRAMOWANIEM (wartości niematerialne i prawne) mieszalnik homogenizujący o pojemności roboczej 100 l - 1 sztuka i mieszalnik zadaniowy o pojemności roboczej 100 l - 1 sztuka do produkcji kosmetyków - kremy do twarzy. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym oraz załącznikami i złożenie ofert zgodnie z wymaganiami w terminie do 27.08.2021 r. do godziny 23:59.

Załączniki

Wyniki postępowania nr 3/1.3/2021

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/1.3/2021 - ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH wraz z OPROGRAMOWANIEM (wartości niematerialne i prawne) - mieszalnik homogenizujący o pojemności roboczej 100 l - 1 sztuka i mieszalnik zadaniowy o pojemności roboczej 100 l - 1 sztuka do produkcji kosmetyków - kremy do twarzy. w terminie do 27.08.2021 do godziny 23.59 wpłynęło 5 ofert. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Usług Technicznych Andrzej Urliński, ul. Wał Miedzeszyński 172, 04-987 Warszawa, NIP: 1130112933.


Zapytanie ofertowe nr 2/1.3/2021

Usługi graficzne - projekt wzorniczy opakowań

4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. zaprasza do udziału w postępowaniu związku z realizacją projektu nr WND-RPPD.01.03.00-20-0362/20 “Dywersyfikacja oferty firmy 4 Szpaki poprzez wdrożenie nowego innowacyjnego produktu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym oraz załącznikami i złożenie ofert zgodnie z wymaganiami w terminie do 24.05.2021 r. do godziny 23:59.

Załączniki

Wyniki postępowania nr 2/1.3/2021

Zapytanie ofertowe nr 2/1.3/2021 - Usługi graficzne - projekt wzorniczy opakowań

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/1.3/2021 z dnia 17.05.2021 r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 24.05.2021 do godziny 23.59 wpłynęły 3 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: ŁADNIE Przemysław Sokołowski, ul. Konopnickiej 12A/25, 15-215 Białystok.


Zapytanie ofertowe nr 1/1.3/2021

Zakup środka trwałego - system etykietowania opakowań

4Szpaki sp. z o.o. sp. k. zaprasza do udziału w postępowaniu związku z planowaną realizacją projektu nr RPO.01.03.00-20-0362/20 “Dywersyfikacja oferty firmy 4 Szpaki poprzez wdrożenie nowego innowacyjnego produktu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym oraz załącznikami i złożenie ofert zgodnie z wymaganiami w terminie do 9.04.2021 r. do godziny 16:00.

Załączniki

Pytania oferentów i odpowiedzi

2021.04.06

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-04-02

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy złożyć ofertę dostawy urządzenia do przedłożonego przez Państwa zapytania. Mam prośbę o doprecyzowanie kwestii zawartych w zapytaniu:

- czy możemy prosić o uzupełnienie zapytania o wymiary (skrajne) opakowań, które mają być etykietowane?

Odpowiedź:

Wymiary największego opakowania:

butelka szklana: wysokość bez nakrętki 210 mm, z nakrętką 235 mm, średnica 62 mm, wymiary najmniejszych opakowań:

słoik szklany: wysokość bez nakrętki 53 mm, wysokość z nakrętką 55 mm, średnica 50 mm, buteleczka szklana: wysokość bez nakrętki: 80 mm, wysokość z nakrętką: 100 mm, średnica 31 mm.

- czy możemy prosić o uzupełnienie zapytania o wymiary (skrajne) etykiet, które mają być naklejane?

Odpowiedź:

Wymiary największej etykiety:

wysokość: 90 mm, szerokość: 214 mm

Wymiary najmniejszych etykiet:

wysokość: 40 mm, szerokość: 100 mm

wysokość: 34 mm, szerokość 149 mm

- czy będą to etykiety papierowe, foliowe czy i jedne i drugie?

Odpowiedź: Etykiety będą papierowe i foliowe, również etykiety dwustronne.

- w zapytaniu podana jest wydajność minimalna; jakiej wydajności maksymalnej Państwo oczekujecie?

Odpowiedź: Nie określamy maksymalnej wydajności.

- jak rozumiem, zastosowanie sterowania opartego o PLC jest warunkiem koniecznym; pytanie wynika stąd, że jesteśmy w stanie dostarczyć również maszynę bez tego sterowania (będzie ona tańsza), ale oczywiście jeśli jest to wymóg konieczny, zostanie to ujęte w ofercie

Odpowiedź: Sterownik PLC jest warunkiem koniecznym.

- czy drukarka atramentowa ma pochodzić od konkretnego producenta? czy macie Państwo standard obowiązujący w zakładzie? ujednolicenie na pewno będzie wygodniejsze choćby dla dostaw materiałów eksploatacyjnych

Odpowiedź: Nie mamy preferencji dotyczących producenta drukarki. Prosimy o przedstawienie Państwa propozycji.


Wyniki postępowania nr 1/1.3/2021

Zapytanie ofertowe nr 1/1.3/2021 - Zakup środka trwałego – System etykietowania opakowań – 1 sztuka

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/1.3/2021 z dnia 01.04.2021 r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 09.04.2021 do godziny 16.00 wpłynęła jedna oferta. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Labeltec sp. z o.o., ul. Małowiejska 31, 04-962 Warszawa.