4SZPAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0398/22 pt. „Wdrożenie innowacji produktowych i procesowych w oparciu o B+R w 4SZPAKI Sp. z o.o. S.k.” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem realizacji projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy 4SZPAKI poprzez:

• wdrożenie nowych ekoproduktów będących wynikiem prac rozwojowych

• wdrożenie ekoinnowacji organizacyjnej

• wdrożenie ekoinnowacji procesowych

• podniesienie pozycji konkurencyjnej na rynku europejskim i uzyskanie przychodów z eksportu.

Cele operacyjne, które umożliwią realizację powyżej zdefiniowanych celów to:

• Nabycie środków trwałych do uruchomienia nowych produktów

• Inwestycje w wartości niematerialne i prawne

• Zakup systemu wentylacji do laboratorium

• Zakup systemu poprawiającego jakość wody

Planowane efekty:

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie ekoproduktów: nowe masła do ciała – dynia/kardamon i gwiazdnica/żurawina, nowe kremy do rąk – dynia/kardamon, rokitnik/bergamotka. Formuły nowych produktów zostały opracowane przez laboratorium B+R firmy.

Nowy sposób konfekcjonowania produktów – tuba aluminiowa zaginana/zamykana pozwoli na odpowiedź na oczekiwanie rynku nie tylko w zakresie formuł produktu, ale także jego pakowania, przeznaczonego do ponownego wykorzystania.

Dzięki realizacji projektu wdrożone zostaną również ekoinnowacje: procesowa i organizacyjna.

Wartość projektu: 818 034,25 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 365 787,66 PLN.


Realizujemy projekt POPW.01.02.00-20-0072/21 pod tytułem „Internacjonalizacja firmy 4Szpaki Sp. z o.o. Sp. k. na rynki Czech, Litwy i Słowacji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest przygotowanie firmy 4Szpaki Sp. z o.o. sp.k. do wejścia na rynki Czech, Litwy i Słowacji.

Efektem projektu będzie dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost sprzedaży, zwiększenie przychodów i zatrudnienia w firmie oraz rozpoznawalność marki 4Szpaki na tych rynkach.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 809 833,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: dofinansowanie 512 720,00 PLN


Realizujemy projekt POPW.01.02.00-20-0011/22 pod tytułem „Internacjonalizacja firmy 4Szpaki Sp. z o.o. Sp. k. na rynki Hiszpanii i Singapuru” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest przygotowanie firmy 4Szpaki Sp. z o.o. sp.k. do wejścia na rynki Hiszpanii i Singapuru.

Efektem projektu będzie dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost sprzedaży, zwiększenie przychodów i zatrudnienia w firmie oraz rozpoznawalność marki 4Szpaki na tych rynkach.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 485 975,57 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: dofinansowanie 345 610,00 PLN


Firma 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. wzięła udział w Podlaskim seminarium biznesowym 25 maja 2022 r. w Brukseli, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do Belgii, zaplanowanego na 23-27 maja 2022 r. Spotkanie było częścią misji gospodarczej, organizowanej przez Województwo Podlaskie przy wsparciu unijnym w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie - naturalna droga rozwoju. Firma 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. zaprezentowała swoją ofertę oraz miała możliwość nawiązania i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi z Belgii, jak i całej Europy.

Wyjazd sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.


Projekt: Udział firmy 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. w Podlaskim seminarium biznesowym 25 maja 2022 r. w Brukseli, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do Belgii, zaplanowanego na 23-27 maja 2022 r.

Wyjazd sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.


Firma 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. wzięła udział w Podlaskim seminarium biznesowym 6 kwietnia 2022 r. w Paryżu, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do Francji, zaplanowanego na 4-8 kwietnia 2022 r. Spotkanie było częścią misji gospodarczej, organizowanej przez Województwo Podlaskie przy wsparciu unijnym w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie - naturalna droga rozwoju. Firma 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. zaprezentowała swoją ofertę oraz miała możliwość nawiązania i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi z Francji, jak i całej Europy.

Wyjazd sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.


Projekt: Udział firmy 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. w Podlaskim seminarium biznesowym 6 kwietnia 2022 r. w Paryżu, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do Francji, zaplanowanego na 4-8 kwietnia 2022 r.

Wyjazd sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.


Firma 4 Szpaki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa bierze udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Koszt usługi objętej grantem brutto: 1230,00 zł

Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 900,00 zł


Projekt: Udział firmy 4 Szpaki sp. z o.o. sp. k. w misji gospodarczej i podlaskim seminarium biznesowym w Dubaju podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w dniach 18-22 października 2021 r.

Wyjazd został sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.


Dywersyfikacja oferty firmy 4 Szpaki poprzez wdrożenie nowego innowacyjnego produktu realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Typ projektu 1. wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 30.09.2022 r.
Budżet projektu: 850 640,00 PLN
W tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 350 668,00 PLN

Celem strategicznym projektu jest stałe zwiększanie udziału w rynku krajowym i przemyślana ekspansja na rynki zagraniczne. Analizy rynku polskiego i interesujących nas rynków zagranicznych wykazały że wzrost konkurencyjności w określonym przez nas obszarze jest możliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących celów biznesowych: wdrożenie ekoinnowacji produktowej i procesowej, zwiększenie mocy produkcyjnych firmy oraz zwiększenie sprzedaży krajowej i eksportowej. Kluczowym aspektem przedmiotowego projektu jest możliwość produkowania emulsji wodnych w stabilnych i powtarzalnych warunkach, które przy obecnym parku maszynowym nie są możliwe do utrzymania. Niniejsze przedsięwzięcie jest zatem pierwszym krokiem do zmierzenia się z największymi graczami na rynku, jak dr Irena Eris, czy Janda, które wiele lat wcześniej zaczęły podobnie produkować w warunkach rzemieślniczych, by obecnie zaspokajać potrzeby rynku w warunkach dużej skali, ale powtarzalnej i przede wszystkim bezpiecznej.

Niniejsza inwestycja została więc opracowana jako odpowiedz na zidentyfikowane sygnały z rynku. Wyzwania rynkowe postawiły przed nami wyzwania technologiczne:

  • - wdrożenie opracowanego w wyniku prac rozwojowych nowego produktu (krem na dzień i na noc) przy zastosowaniu wysokiej jakości składników naturalnych, a przy użyciu parku maszynowego zapewniającego technologiczną wykonalność na bardzo wysokim poziomie.
  • - zwiększenie mocy produkcyjnych przy zachowaniu wysokiej jakości produktu gotowego
  • - zwiększenie automatyzacji produkcji,
  • - wdrożenie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz ekoinnowacyjnego produktu

Dobrany park maszynowy pozwoli na wdrożenie energo- i zasobooszczędnych procesów produkcyjnych oraz rozpoczęcie produkcji nowych produktów firmy 4Szpaki – kremy emulsyjne na dzień na noc. Dodatkowo zakupiony zostanie wzór opakowania nowych produktów i maszyna do etykietowania produktów i opakowań.