Regulamin Konkursu Cztery Szpaki x Restaurant Week

§ 1. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki       uczestnictwa, przebiegu, a także nadzoru nad przeprowadzeniem konkursu organizowanym przez 4szpaki.pl.

2. Organizatorem Konkursu jest 4szpaki sp. z o.o. sp. k., Króla Zygmunta Augusta 26, 15-136 Białystok (dalej „Organizator”)

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.       Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z           powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Konkurs jest organizowany w celu promocji strony 4szpaki.pl

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.).

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem         strony internetowej: 4szpaki.pl    

8. Informacja o Konkursie zostanie ogłoszona w dniu 1 lutego 2023 roku.

9. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 lutego 2023. Konkurs będzie trwał do dnia 10 lutego 2023 r. do godziny 23:59. 

 

§ 2. Warunki udziału w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą osoby pełnoletnie, które wykonają zadanie konkursowe zgodnie z zasadami.

1.1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora lub Zleceniodawcę oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także podmioty współpracujące z Organizatorem lub Zleceniodawcą na innej podstawie niż stosunek pracy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu

1. Przystąpienie do Konkursu, tj. opublikowanie w komentarzu do zamówienia na www.4szpaki.pl zawierającego produkt: Miłość – balsam do masażu odpowiedzi na pytanie: Jaki jest Twój przepis na miłość? jest równoznaczne z udziałem w konkursie.

2. Przy ocenie zgłoszeń jury Konkursu weźmie pod uwagę:

2.1. zgodność zgłoszonych haseł z zasadami konkursowymi,

2.2. oryginalność zgłoszonych pomysłów.

2.3. W Konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby, które w komentarzu do zamówienia  zamieszczą odpowiedź na pytanie i zostaną wybrane przez jury 4szpaki.pl.

2.4. Laureaci Konkursu zostaną wybrani spośród zgłoszeń pod postem konkursowym według wytycznych zawartych w §3 pkt 2.2.

2.5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie mailowo.

2.6  Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora w formie kodu.

3. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 1000), na umieszczenie przez Organizatora jego danych osobowych (tj. imię i nazwisko) oraz jego zgłoszenia na stronie: www.4szpaki.pl.  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku.

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 z późn. zm.) w celu realizacji Konkursu. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku.

4.1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do prawidłowego przebiegu Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność za treść oraz prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych (w szczególności adresu e-mail) ponosi Uczestnik.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Laureatów Konkursu Organizator powoła Jury Konkursu. W skład Jury wejdzie właściciel obiektu, w którym realizowany będzie konkursowy voucher oraz przedstawiciel Organizatora. 

6. Posiedzenia Jury nie są jawne.

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z przedstawicielem Laureata Konkursu z przyczyn, leżących po stronie przedstawiciela, w szczególności braku kontaktu ze strony przedstawiciela Laureata w celu wskazania adresu e-mail, na który należy wysłać nagrody, o którym mowa w pkt. 2, § 3. W takich przypadkach Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody.

 

§ 4. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są trzy nagrody. Każda obejmuje dwuosobowy voucher na Restaurant Week Wiosna 2023.

3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie nagrody w formie ekwiwalentu pieniężnego. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 5. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego regulaminu, Organizator może wykluczyć go z udziału w Konkursie.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu czasu trwania Konkursu Organizator może powiadomić na stronie www.4szpaki.pl

3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu (jest ich administratorem), w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba, że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może na podstawie odrębnej umowy powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jej urządzaniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

4. Każdy z Uczestników poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Niezastosowanie się do Regulaminu skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Białystok 1.02.2023r.