1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja pod nazwą - Fair Friday 2022, zwanej dalej „Akcją promocyjną”. 

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest właściciel sklepu internetowego www.4szpaki.pl prowadzonego przez 4SZPAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Króla Zygmunta Augusta 26, 15-136 Białystok, NIP: 9662135465, REGON: 385058923, KRS: 0000818491, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 690 800 823. 

3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 24.11.2020 r. o godz. 0:00 i trwa do 24.11.2020 r. do godziny 23:59. 

4. Celem Akcji jest zebranie i przekazanie przez Organizatora środków finansowych, w postaci 15% wartości netto sprzedaży w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej, na rzecz Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, Organizacja Pożytku Publicznego, ul. Gen. Wł. Andersa 13, 00-159 Warszawa. 

5. Akcja promocyjna dotyczy sklepu online: www.4szpaki.pl i sklepów stacjonarnych:

sklep stacjonarny w Białymstoku, Żelazna 7 lok. U1
sklep stacjonarny w Bialsytoku, ul. Czesława Miłosza 2, lokal 63
sklep stacjonarny w Warszawie, Plac Konesera 8 lok. 01
6. Rozliczenie Akcji promocyjnej nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od jej zakończenia. 

7. Rozliczone środki finansowe zostaną przekazane bezpośrednio na konto bankowe Stowarzyszenia mali bracia Ubogich : 13 1600 1462 1818 9539 9000 0001.  

8. Informacja o przekazanej kwocie zostanie udostępniona Klientom za pośrednictwem portalu Facebook: https://www.facebook.com/4szpaki/

9. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://4szpaki.pl/regulamin

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).