Regulamin Akcji Charytatywnej “Kalendarz Ptaki 2023”
(dalej “Akcja”) 
Akcja polega na sprzedaży Kalendarza Ptaki 2023, z którego całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na Komitet Ochrony Orłów


 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się Akcja charytatywna pod nazwą - Kalendarz Ptaki 2023, zwanej dalej „Akcją”.
 2. Organizatorem Akcji jest właściciel sklepu internetowego www.4szpaki.pl prowadzonego przez 4SZPAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Króla Zygmunta Augusta 26, 15-136 Białystok, KRS: 0000818491, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 690 800 823. 
 3. Akcja rozpoczyna się w dniu 18.11.2021 r. o godz. 08:00 i trwa do 31.01.2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. 
 4. Celem Akcji jest zebranie i przekazanie przez Organizatora środków finansowych ze sprzedaży Kalendarza Ptaki w okresie obowiązywania Akcji, na rzecz Komitetu Ochrony Orłów, ul. K. Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn
 5. Warunkiem udziału w Akcji jest dokonanie zakupu Kalendarza Ptaki 2021 ze strony www.4szpaki.pl
 6. Akcja charytatywna dotyczy produktu Kalendarz Ptaki 2023
 7. Rozliczenie Akcji nastąpi maksymalnie w ciągu 30 dni od jej zakończenia. 
 8. Rozliczone środki finansowe zostaną przekazane bezpośrednio na konto bankowe  Biuro Komitetu Ochrony Orłów, ul. K. Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn, Nr rachunku bankowego:  Pekao SA 66 1240 5598 1111 0000 5026 7293, KRS 0000033262
 9. Informacja o przekazanej kwocie zostanie udostępniona Klientom za pośrednictwem portalu Facebook: https://www.facebook.com/4szpaki/ oraz Instagram: https://www.instagram.com/4szpaki/
 10. Dane osobowe uczestników Akcji będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Udział uczestnika w Akcji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://4szpaki.pl/regulamin.html
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).