ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

4STARLINGS.CZ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Této zásady ochrany soukromí Webových stránek mají povahu pouze informační, což znamená, že nejsou zde uvedené povinnosti Příjemců služeb Webových stránek. V zásadách ochrany soukromí jsou popsané hlavně zásady zpracovávání osobních údajů Správcem Webových stránek, včetně důvodů, cílů a doby zpracování osobních údajů a práva subjektů údajů, a také informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů.

1.2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Webových stránek je spol. 4SZPAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Bialystoku (sídlo a korespondenční adresa: ul. Króla Zygmunta Augusta 26, 15-136 Białystok) vepsaná do rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000818491; rejstříkový soud, ve kterým je uschovávána dokumentace společnosti: Okresní soud v Bialystoku, XII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku; DIČ 9662135465, IČ 385058923, e-mailová adresa: [email protected], tel. č.: +48 690800823 – dále jen „Správce”, který je zároveň Poskytovatelem služeb nabízených na Webových stránkách.

1.3. Osobní údaje na Webových stránkách jsou zpracovávané Správcem ve shodě s obecně závaznými předpisy, hlavně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále je „GDPR” nebo „Nařízení GDPR”.

1.4. Používání Webových stránek je dobrovolné. Předání osobních údajů Příjemcem služeb nabízených na Webových stránkách je také dobrovolné, vyjma: (1) uzavírání smluv se Správcem (včetně smluv o poskytování Elektronické služby Newsletter) – pokud v případech a rozsahu uvedeným na Webové stránce, Pravidlech Webových stránek a těchto zásadách ochrany soukromí Příjemce služeb neuvede osobní údaje nutné k uzavření a plnění Správcem smlouvy poskytování Elektronické služby, uzavření takové smlouvy nebude možné. Sdělení osobních údajů v takovém případě tvoří smluvní požadavek a pokud subjekt údajů má v úmyslu uzavřít se Správcem smlouvu, je zavázán k sdělení nutných údajů. Pokaždé rozsah údajů vyžadovaných k uzavření smlouvy je uveden na Webové stránce a v Pravidlech Webových stránek; (2) zákonných povinností Správce – sdělení osobních údajů tvoří zákonný požadavek podle obecně závazných předpisů, podle kterých Správce je zavázán k zpracování osobních údajů a nesdělení těchto údajů znemožňuje Správci jejích zpracovaní.

1.5. Správce vynakládá maximální úsilí k ochraně zájmů subjektů údajů, hlavně je zodpovědný a ujišťuje, že shromážděné nim údaje jsou: (1) zpracovávané ve shodě se zákonem; (2) shromažďovány pouze pro vymezené zákonem účele a nejsou zpracovávané pro jiné účely; (3) po obsahové stránce jsou správné a přiměřené k účelům, pro které jsou zpracovávané; (4) uschovávané ve formě, která znemožňuje identifikaci subjektů údajů, a pouze po dobu nutnou k účelu zpracování a (5) zpracovávané způsobem zaručujícím přiměřené zabezpečení osobních údajů, a to i proti neoprávněnému nebo protiprávními zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení či poškození, pomocí příslušných technických a organizačních prostředků.

1.6. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a k různě pravděpodobným a různě závazným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zavede Správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s GDPR. Tato opatření musí být podle potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření proti získávání a upravování osobních údajů odesílaných elektronicky neoprávněnými osobami.

1.7. Jakákoliv slova, fráze a zkratky, které se vyskytují v těchto zásadách zapsané velkým písmenem (jako Webové stránky, Elektronická služba) se vykládá podle definice zapsané v Pravidlech Webových stránek, které se nacházejí na Webových stránkách.

2. DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2.1. Správce je oprávněn k zpracování osobních údajů, pokud je splněná, a v rozsahu, ve kterým je splněná, alespoň jedná z uvedených níže podmínek: (1) subjekt údajů souhlasil se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo víc než jeden účel; (2) zpracování je nutné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností Správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

2.2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje pokaždé existencí alespoň jednoho důvodu podle odst. 2.1 zásad ochrany soukromí.

3. ÚČEL, DŮVOD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

3.1. Pokaždé účel, důvod, doba, a také příjemce osobních údajů zpracovaných Správcem jsou spojené s činností příslušného Poskytovatele služeb na Webových stránkách nebo Správce.

3.2. Správce má právo zpracovávat osobní údaje v rámci Webových stránek pro následující účele, důvody a po dobu uvedené v tabuli níže:

Účel zpracování údajů

Právní základ zpracování údajů

Doba uschovávaní údajů

Plnění smlouvy o poskytování Elektronické služby nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu

Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu

Údaje jsou uschovávány po dobu nezbytnou pro plnění, rozvázaní nebo zakončení jiným způsobem uzavřené smlouvy o poskytování Elektronické služby.

Přímý marketing

Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem Správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce  – hlavně ochrany zájmů a dobré pověsti Správce

Údaje jsou uschovávány po dobu, po kterou existuje oprávněný zájem Správce, avšak nejvýše po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů, v rámci podnikatelské činnosti Správce. Správce nesmí zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu pokud subjekt údajů účinně nesouhlasil s předáním údajů pro tento účel.

Marketing

Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR (souhlas) – subjekt údajů souhlasil se zpracováním osobních údajů Správcem pro marketingové účely

Údaje jsou uschovávány do okamžiku vzíti souhlasu zpět subjektem údajů.

Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků, které mohou být podané Správcem nebo vůči Správci

Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněné zájmy Správce) – zpracování je zbytné pro účely oprávněných zájmů Správce  – předmětem kterých je určení, výkon nebo obhajoba právních nároků zjištění, které mohou být podané Správcem nebo vůči Správci

Údaje jsou uschovávány po dobu, po kterou existuje oprávněný zájem Správce, avšak nejvýše po dobu promlčení nároků vůči Správci.

Používání Webových stránek a jejích správné fungování

Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněné zájmy Správce) – zpracování je zbytné pro účely oprávněných zájmů Správce – předmětem kterých je řízení a fungování Webových stránek

Údaje jsou uschovávány po dobu, po kterou existuje oprávněný zájem Správce, avšak nejvýše po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů, v rámci podnikatelské činnosti Správce.

Analýza a statistika provozu Webových stránek

Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněné zájmy Správce) – zpracování je zbytné pro účely oprávněných zájmů Správce  – předmětem kterých je analýza a statistika provozu Webových stránek ke zlepšení fungování Webových stránek

Údaje jsou uschovávány po dobu, po kterou existuje oprávněný zájem Správce, avšak nejvýše po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů, v rámci podnikatelské činnosti Správce.

4. PŘÍJEMCE ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

4.1. Pro řádné fungování Webových stránek, včetně plnění uzavíraných Kupních smluv, je nezbytné využívání Správcem služeb poskytovaných externími dodavateli (mj. dodavatel softwaru). Správce používá pouze služby poskytované zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.

4.2. Správce předává pouze údaje nezbytné pro realizaci příslušného účelu zpracování osobních údajů a pouze v nezbytném rozsahu. Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje vybranému příjemci pouze v případě a rozsahu nezbytným pro realizaci příslušného účelu shodně s těmito zásady.

4.3. Osobní údaje Příjemců služeb a Zákazníků Webových stránek lze předat následujícím typům příjemců:

4.3.1. poskytovatelům služeb, kteří dodávají Správci technická, informatická a organizační opatření, které umožnují Správci podnikatelskou činnost, včetně fungování Webových stránek a nabízení na stránkách Elektronických služeb,

4.3.2. dodavatelům účetních, právních a poradenských služeb, kteří poskytují Správci účetní, právní nebo poradenskou služby,

4.3.3. dodavatelům umístěných na Webových stránkách sociálních modulů, skriptů a obdobných přístrojů, které umožnují prohlížeči návštěvníka Webových stránek vyžádat si obsah od poskytovatele uvedeného modulu, a za tímto účelem předává tomuto poskytovateli osobní údaje návštěvníka, včetně:
1. Facebook Ireland Ltd. – Správce používá na Webových stránkách sociální modul Facebook a proto shromažďuje a předává osobní údaje Příjemce služeb, který navštěvuje Webové stránky spol. Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) v rozsahu a ve shodě se zásadami ochrany soukromí uvedenými zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tyto údaje zahrnují údaje pohybu na Webové stránce – včetně údajů o přístroji, navštívených stránkách, zobrazených reklamách a způsobu využívání služeb – bez ohledu na skutečnost má-li Příjemce služeb účet na Facebooku a je-li přihlášen na Facebook).

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

5.1. Právo na přístup ke svým osobním údajům, jejích opravu, výmaz nebo omezení – subjekt údajů má právo požádat Správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut”) nebo omezení zpracování, nebo vnést námitku proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv uvedeno v čl. 15-21 Nařízení GDPR.

5.2. Právo odvolat kdykoli souhlas – subjekt údajů, které jsou zpracované Správcem na základě souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR) má právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčená zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

5.3. Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů, které jsou zpracované Správcem má právo podat stížnost u dozorového úřadu, v Polsku je to Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polsko.

5.4. Právo vznést námitku – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. e) (ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci) nebo f) (oprávněný zájem správce). V takovém případě Správce údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektů údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5.5. Právo vznést námitku pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu – pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

5.6. Pro výkon práv uvedených v tomto odstavci zásad ochrany soukromí, kontaktujte Správce písemně nebo elektronickou poštou na adresu Správce uvedenou v úvodu těchto zásad nebo pomocí kontaktního formuláře na Webové stránce.

6. SOUBORY COOKIE WEBOVÝCH STRÁNEK A ANALÝZA

6.1. Cookies jsou krátké textové informace ve formě textových souborů, které navštívený web odesílá do vašeho prohlížeče.

6.2. Cookies odesílané Webovou stránkou lze rozdělit do níže uvedených typů:

S ohledem na dodavatele: :

1) 1)     vlastní (tvořené Webovou stránkou Správce) a

2) které patří třetím osobám/subjektům (odlišným od Správce)

S ohledem na dobu uschovávání na zařízení návštěvníka Webových stránek: :

1) relační (uložené do vypnutí webového prohlížeče) a

2) dlouhodobé (zůstávají uložené déle, do data, které je předem definované nebo do okamžiku ručního smazaní)

S ohledem na účel použití: :

1) 1)  bezpodmínečně nutná (umožňují řádné fungování Webových stránek),

2) funkční/preferenční (umožňují přizpůsobení Webové stránky návštěvníkovi),

3) analytické a měřicí efektivitu (shromažďují informace o způsobu používání Webových stránek),

4) marketingové, reklamní a spojené se sociálními sítěmi (shromažďují informace o návštěvníku Webové stránky pro zobrazení personalizovaných reklam a jiných marketingových akcí, které zahrnují také jiné webové stránky jako společenské sítě)

6.3. Správce zpracovává údaje obsažené v souborech cookie při používání Webových stránek návštěvníky pro tyto účely:

Účele používání cookie souborů na Webových stránkách Správce

přizpůsobení obsahu Webových stánek individuálním preferencím Příjemce služeb (jako barvy, velikost písma, grafická úprava stránek) a optimalizace používání Webových stránek (funkční/preferenční soubory cookie)

sběr anonymních statistik o tom jak jsou Webové stránky používané (statistické soubory cookie)

remarketing, to je výzkum o tom, jak se návštěvníci Webových stránek běžně chovají anonymní analýzou jejích úkonů (jako opakované navštěvování určitých stránek, slova klíče apod.) nutné pro vytváření jejích profilů a reklamování zboží a služeb, které by měly je zajímat, také pokud navštěvují jiné webové stránky v reklamní sítí spol. Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (cookies marketingové, reklamní a spojené se sociálními sítěmi)

6.4. Ověřování v nejpopulárnějších webových prohlížečích jaké soubory cookie (včetně doby trvání souborů cookie a jejích dodavatelů) jsou odesílané v tomto okamžiku Webovou stránkou je možné tímto způsobem:

V prohlížeči Chrome: :
(1) v adresním řádku klikněte ikonu visacího zámku zleva, (2) přejděte na záložku „soubory cookie”.

V prohlížeči Firefox: :
(1) v adresním řádku klikněte ikonu štítu zleva, (2) přejděte na záložku „Povolené” nebo „Blokované”, (3) klikněte „Sledovací soubory cookie mezi stránkami”, „Sledování sociálních sítí” nebo „Obsah se sledovacími prvky ”

V prohlížeči Internet Explorer: :
(1) klikněte menu „Nástroje”, (2) přejděte na záložku „Možnosti internetu”, (3) přejděte na záložku „Obecné”, (4) přejděte na záložku „Nastavení”, (5) klikněte „Zobrazit soubory”

V prohlížeči Opera: :
(1) v adresním řádku klikněte ikonu visacího zámku zleva, (2) přejděte na záložku „soubory cookie”.

V prohlížeči Safari: :
(1) klikněte menu „Preference”, (2) přejděte na záložku „Soukromí”, (3) klikněte na „Správa dat”

Bez ohledu na prohlížeč s využitím nástrojů na stránce: : https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/

6.5. Při první návštěvě na Webové stránce souhlaste prosíme s používáním volitelných cookies, tj. souborů cookie, která nejsou bezpodmínečně nutná k řádnému fungování webových stránek (klikněte „Cookies jsou fajn“). Každý návštěvník má možnost nastavit vlastní podmínky používání cookies nastavením vlastního prohlížeče. Znamená to, že lze částečně omezit (třeba nastavením doby trvání) nebo úplně vypnout možnost ukládání cookies – v tomto posledním případě toto může ovlivňovat některé funkce Webových stránek.

6.6. Nastavení webového prohlížeče ohledně souborů cookie je velmi důležité z hlediska souhlasu na používání cookies našimi Webovými stránkami – podle právních předpisů takový souhlas lze také vyjádřit nastavením webového prohlížeče. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejích osobního vymazávání v nejpopulárnějších webových prohlížečích se nacházejí v záložce Pomoc webového prohlížeče a na uvedených níže webových stránkách (pouze klikněte na link):

v prohlížeči Chrome

v prohlížeči Firefox

v prohlížeči In t ernet Explorer

v prohlížeči Opera

v prohlížeči Safari

v prohlížeči Microsoft Edge

6.7. Správce může na Webových stránkách používat služby Google Ads, Google Analytics, Universal Analytics poskytované spol. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) a služby Hotjar poskytované spol. Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Těchto služeb Správce používá do statistik a analýzy pohybů na Webových stránkách. Shromážděné údaje jsou zpracovávané v rámci těchto služeb k vytváření statistik, které pomáhají spravovat Webové stránky a analyzovat pochyby na Webových stránkách. Tyto údaje jsou konsolidované. Správce, který používá takové služby, shromažďuje údaje jako zdroje a prostředek pro získávání návštěvníků Webových stránek a zjištění co návštěvníci dělají během návštěvy Webových stránek, údaje o zařízeních a webových prohlížečích, které jsou používané návštěvníky, IP a doménu, geografické údaje a demografické údaje a zájmy.

6.8. Odesílání do Google Analytics informací o aktivitě na Webových stránkách lze jednoduše blokovat – instalujte přídavek do prohlížeče poskytovaný spol. Google Ireland Ltd. link níže: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

6.9. Správce může na Webových stránkách používat službu Piksel Facebook poskytované spol. Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Pomocí této služby Správce může měřit účinnost reklam a zjistit co dělají návštěvníci Webových stránek, a také zobrazit reklamy, které jsou zaměřeny na tyto návštěvníky. Podrobné informace o fungování Piksel Facebook najdete na: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

6.10. Nastavení Piksel Facebook je možné nastavením reklam na uživatelském účtu na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

7. KONEČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Správce doporučuje, aby návštěvník než přejde na jiné stránky přečetl zásady ochrany soukromí, které jsou tamhle zapsaný. Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují pouze na Webové stránku Správce.